SEARCH RESULTS FOR "Anthropology"

【已讀不回#38】鄧小樺:如何成為一個更高級的存在:李維史陀《憂鬱的熱帶》

已讀不回 | by 鄧小樺 | 2021-03-18

癲!深得小樺同言叔夏鍾情嘅李維史陀,佢係《憂鬱的熱帶》一開頭就寫住:「我討厭旅行,我恨探險家。然而,現在我準備要講述我自己的探險經驗。」一句就見到佢份人幾咁「憂鬱」。作為「結構主義之父」,李維史陀曾經大力批判沙特,並且提出咗著名嘅二元對立結構,認為「野蠻人」同現代人背後嘅思維結構有共通之處,對之前主張原始思維較低等嘅主流人類學觀點構成莫大衝擊添!想十幾分鐘了解李維史陀同結構主義,就要睇今集「已讀不回Book Channel」入面小樺點講,仲有快啲一齊CLS(Like、comment、share)啦!