SEARCH RESULTS FOR "西西"

斷章.取義——聞楊潤雄論普教中後的幾點聯想

現象 | by 朱少璋 | 2018-10-10

「成個世界嘅中文發展呢,係以普通話為主,噉香港一個七百萬人嘅社會,我哋用廣東話學中文,將來會唔會……長遠啦,我講好長遠啦……會唔會有一個分別喺度,令我哋失去優勢呢?」真是高瞻遠矚,難得教育部門的高層連長遠、以及很長遠的事都關顧得到,但焦點卻不免有偏差。